Taşıma Koşul ve Şartları

Bu kurallar, İşçi Blokları Regnum Sky Tower Kat.20 No.77 Çukurambar Çankaya Ankara Türkiye adresinden mukim TAR-SHA ULUSLARARASI LOJİSTİK HİZMETLERİ TİC.LTD.ŞTİ (“TAR-SHA”) tarafından sözleşme kapsamında yapacağı taşıma organizasyonunun koşul ve şartlarını belirler.

1. KONU

1.1. İş bu sözleşme kapsamındaki hizmetler yükün taşınması (kara, deniz, hava ve tren dahil her türlü taşıma) ve taşıma işinin organizasyonu, yükün satıcıdan teslim alınması ve alıcıya teslim edilmesi, yükün depolanması, konsolidasyonu ve/veya konsolide yükün ayrılması, paketleme, gümrük hizmetleri, ihracat ve ithalat belgelerinin hazırlanması veya gerekli evrak düzenlenmesiyle ilgili yardım, taşıma, teslim ve dağıtım organizasyonu ve danışmanlık hizmetleridir. Burada belirtilen hizmetler ve madde kapsamı dışında verilecek hizmetler iş bu sözleşmeye ek protokol veya teklif metni ile belirlenecektir. Taşımaya ilişkin yapılacak protokol ve/veya gönderilen teklif kapsamı ile proforma fatura iş bu taşıma koşul ve şartlarının ayrılmaz bir parçasıdır.

1.2. Taşıma organizasyonuna ilişkin doğacak tüm hak, sorumluluk ve ihtilafta iş bu sözleşme öncelikli olarak uygulanacaktır.

2. TANIMLAR
• Taşıma İşleri Komisyoncusu, taşıma işini ve organizasyonunu talep eden Müşteri ile anlaşma imzalayan şirket anlamına gelir.
• Taşıyan, yükün taşınmasını kendi taşıma aracı ile fiilen gerçekleştiren veya yükün nakliyesi (sözleşmeli taşıyan) sorumluluğunu açıkça, doğrudan veya dolaylı olarak ifa eden gerçek veya tüzel kişi anlamına gelir.
• Müşteri, bir taşıma işleri komisyoncusu ile akdettiği bir taşıma işleri komisyonculuğu hizmetleri sözleşmesi çerçevesinde yahut söz konusu hizmetlerle ilgili faaliyetleri sonucunda hak ve borçlara sahip olan gerçek ya da tüzel kişiyi ifade eder.
• Yük, canlı hayvan da dahil olmak üzere herhangi bir eşyayı ve taşıma işleri komisyoncusu tarafından temin edilmiş olmayan konteyner, palet veya benzeri taşıma kabı veya ambalajlama aracını ifade eder.
• Emredici Hukuk, tarafların rızalarıyla değiştirilemeyecek olan hukuk kurallarını ifade eder.
• Yazılı şekilde, mektup, telgraf, telefaks, e-posta veya elektronik araçlarla yapılan her türlü kayıt anlamına gelir.
• Değerli madde, külçe veya işlenmiş altın, metal veya kağıt para, kıymetli evrak, değerli taşlar, kuyum, antika, resim, sanat eserleri ve benzeri maddeleri ifade eder.
• Tehlikeli Madde, yerel veya Uluslararası sözleşmelerle resmen rizikolu madde olarak sınıflandırılmış yükleri ifade eder.
• Gecikme, taşıma için belirli bir süre kararlaştırılmamış olması halinde, taşımanın gerçekleştirilmesi için gerekli olan makul sürenin aşılması veya taraflarca kararlaştırılan taşıma süresinin aşılmasını ifade eder.
3. TAŞIMA YÖNTEMİ VE YÜKLEME TALİMATI

3.1. TAR-SHA, verdiği hizmetleri MÜŞTERİ ile arasında kararlaştırılan teklif veya protokol şartlarına göre yerine getirir; bunun dışında MÜŞTERİ’nin herhangi bir talimatı olması halinde ve bu talimatın eksik, yanlış veya sözleşmeye aykırı olması halinde, TAR-SHA masraf ve rizikosu MÜŞTERİ’ye ait olmak kaydıyla kendi uygun gördüğü şekilde hareket edebilir. TAR-SHA, teslim almış olduğu yükün değerinin azalması veya mal, can veya çevre zararı tehlikesine yol açma olasılığı ortaya çıktığında yükü sattırma hakkına sahiptir. Böyle bir durumda, taşıma ücreti, satış masrafları ve TAR-SHA’nın yaptığı giderler öncelikle tahsil edilir ve kalanı MÜŞTERİ’den talep edilir.

3.2. Yükleme talimatları, açıklamaları, bildirimleri ve sonradan verilen talimat değişiklikleri yazılı olmak zorundadır. Talimatlarının içeriğinin doğruluğu konusundaki ispat yükümlülüğü bu konuda iddiada bulunana aittir.
MÜŞTERİ adres, kap, paket numarası, adet, paket tipi ve içeriği ve malların özellikleri gibi taşıma işlemini gerçekleştirmek için gerekli tüm bilgileri TAR-SHA’ya tam ve eksiksiz bildirmekle yükümlüdür.
Tehlikeli maddeler söz konusu olduğunda, MÜŞTERİ, TAR-SHA’ya malın yaratabileceği tehlikelerin tanımını ve böylesi bir durumda alınması gereken tedbirleri bildirmelidir. Yükün risk kodunun uluslararası gümrük, uygulama ve düzenleme ile tanımlanması durumunda, MÜŞTERİ mal için geçerli olan tehlike kodunu TAR-SHA’ya bildirecektir. TAR-SHA’nın MÜŞTERİ tarafından verilen bu tür bilgileri kontrol etme yükümlülüğü yoktur.

4.TAŞIMA ORGANİZASYONUNUN İMKANSIZ HALE GELMESİ

TAR-SHA’nın taahhütlerini ifa etmesi, yükümlülüklerini yerine getirmesi imkansız hale gelir veya hatası ya da ihmaline atfedilemeyen ve makul bir özen ile önlenemeyen herhangi bir engel veya risk nedeniyle imkansız hale gelirse, TAR-SHA;

a) yükün taşınması işine devam etmeyebilir, nakliyesini durdurabilir ve durumu MÜŞTERİ’ye yazılı olarak bildirir. Mümkün ise yükün tamamını veya bir kısmını güvenli ve uygun gördüğü bir yerde Müşteri’nin tasarrufuna bırakabilir. Yük, MÜŞTERİ’nin tasarrufuna bırakıldığı yerde ona teslim edilmiş ve TAR-SHA’nın sorumluluğu da son bulmuş sayılır.
b) yükün taşınması işine devam etmeyebilir, nakliyesini durdurabilir ve durumu MÜŞTERİ’ye yazılı olarak bildirir. Mümkün ise yükün tamamını veya bir kısmını güvenli ve uygun gördüğü bir yerde Müşteri’nin tasarrufuna bırakabilir. Yük, MÜŞTERİ’nin tasarrufuna bırakıldığı yerde ona teslim edilmiş ve TAR-SHA’nın sorumluluğu da son bulmuş sayılır.
c) taşımacılık şeklini, süresini ve güzergahını değiştirme hakkını saklı tutar ve taşıma bedeli ile buna bağlı olarak yapılacak ek harcamaları talep etme hakkına sahiptir. MÜŞTERİ’ye bildirim yapıldıktan sonraki 48 saat içinde yazılı bir talimat alınmaması halinde, a maddesi geçerlilik kazanacaktır.

5. TAR-SHA’NIN SORUMLULUK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
TAR-SHA, taşıma işleri komisyonculuğu hizmetlerini verirken gerekli özeni göstermek ve tüm önlemleri almakla yükümlüdür.

6. MÜŞTERİ’NİN SORUMLULUK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1. MÜŞTERİ, TAR-SHA’ya veya onun sorumlu olacağı üçüncü kişilere kendisi veya kendisi adına hareket eden diğer bir kimse tarafından verilmiş olan yanlış veya eksik bilgi ve talimatlardan veya ölüme, bedensel zarara, maddi zarara, çevre zararına veya diğer herhangi biz zarara yol açan yüklerin teslim edilmiş olmasından ileri gelen bütün zarar, hasar ve masraflardan ve resmi yükümlerden dolayı, TAR-SHA’ya karşı sorumludur.

6.2. Taşıyanın sorumluluğundan doğan hasar ve zararların TAR-SHA tarafından karşılanması halinde TAR-SHA’nın, MÜŞTERİ’ye rücu hakkı saklıdır.

7. MÜCBİR SEBEP
7.1. Taşıma hizmeti sırasında olağanüstü hava koşulları, yangın, salgın hastalık, korsan faaliyeti, savaş, terör ve/veya hırsızlık faaliyetleri ile karşılaşılır ise TAR-SHA bu durumu makul bir süre içinde MÜŞTERİ’ye bildirecektir.
7.2. Olağanüstü hava koşulları, yangın, salgın hastalık, korsan faaliyeti, savaş, terör veya hırsızlık sebebi ile taşıma faaliyetinin aksaması, yükün geç teslim edilmesi, yükün hasarlı teslim edilmesi ya da hiç teslim edilememesi halinde TAR-SHA sorumlu olmayacaktır.

8. SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME ŞARTLARI

8.1. TAR-SHA tarafından düzenlenip MÜŞTERİ’ye gönderilen faturalar, 30 gün içinde ödenecektir. Faturaların hangi döviz cinsinden düzenleneceği, ödemelerin hangi banka kuru veya hangi para cinsiyle yapılacağı taraflar arasında teklif aşamasında belirlenir. Teklif aşamasında kabul edilen ödemeye ilişkin esaslar dikkate alınacaktır.

8.2. Fatura bedelleri TAR-SHA’nın proforma fatura/fatura veya teklif metninde belirtilen banka
hesabına ödenecektir. Taşıma hizmetinin konusu yükün hasara uğraması ya da zayi olması halinde iş bu sözleşme bedeli iade edilmeyecektir.

8.3 Süresinde ödenmeyen faturalarla ilgili gecikme faizi uygulanacaktır.

9. FESİH
TAR-SHA, MÜŞTERİ tarafından eksik, yanlış ve hatalı bilgi verilmesi sebebiyle sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilememesi halinde sözleşmeyi tek taraflı olarak derhal fesih hakkına sahiptir. Sözleşmenin bu şekilde feshedilmesi halinde TAR-SHA tarafından yapılan tüm masraf, ödeme ve üçünü kişilerden gelen taleplere ilişkin ödemeler MÜŞTERİ’den talep edilecektir. MÜŞTERİ herhangi bir yaptırım ve/veya hukuki karar gerekmeksizin ödemeleri yapacağını kabul ve taahhüt eder.

10. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
10.1. İş bu sözleşmeden kaynaklanan veya bu sözleşmeyle ilişkili olan tüm uyuşmazlıklar, Türk Hukukuna göre Ankara Mahkemelerinde çözümlenecektir.
10.2. İş bu sözleşmeden doğan ihtilaflarda Türk hukuku uygulanacaktır.